زمان ظهور حشره کامل در بهار حشرات کامل کم حرکت هستند .

حشره ماده به تعداد  تخم 400-200 می گذارد .

قسمت عمده تخم گذاری در اواخر بهار و تابستان می باشد.

تخم گذاری معمولا به صورت انفرادی در اطراف یقه

و شکافهای پوست یا شکاف هایخاک انجام می گیرد.

 

زمستانگذرانی به دو صورت حشره کامل در

پناهگاهای مختلف و لارو در زیر پوست قسمت های

مختلف پایین درخت و یک نسل در 2 سال نیز ایجاد می کند.

نحوه خسارت :

تغذیه لارو از لایه زاینده، بافت پوست و

لایه نازکی از استوانه مرکزی می باشد.

در اثر تغذیه لارو جریان شیره گیاهی قطع شده،

درخت ضعیف  میگردد و در نهایت خشک می گردد.

توصیه های لازم جهت مبارزه با آفت چوبخوار عناب:

1- هرس شاخه های خشکیده وخارج کردن

درختان کاملا خشک شده و سوزاندن آن

2- تزریق سم دورسبان زیر پوست درختان وداخل  

سوراخ ایجاد شده و بستن آنهابا گل یا پارافین و...

3-اصلاح بافت خاک از طریق اضافه نمودن مواد آلی

4- تغذیه اصولی و تقویت درختان با کودهای حیوانی کاملا پوسیده ،

شیمیایی به خصوص کود پتاس توام با آبیاری مناسب

 5- مبارزه مکانیکی از طریق خارج ساختن به

موقع لاروها از داخل کانال با مفتول سیمی

6- توصیه به مبارزه تلفیقی از طریق نصب تله نوری ،

جمع آوری حشرات کامل ،یخ آب زمستانه

7- جمع آوری بقایای گیاهی و رعایت بهداشت سطح

باغ برای از بین بردن اماکن زمستان گذران آفت 

واحد حفظ نباتات