فرم نظرسنجی از ارباب رجوع - طرح تکریم

لطفا جهت بهبود کیفیت خدمات انجام شده توسط کارکنان ، فرم نظر سنجی را تکمیل وارسال فرمایید.

آیااطلاع رسانی وراهنمایی لازم بصورت شفاف ودقیق برای انجام اقدامات مورد نیازدرخواست به شماارائه شده است؟(*)
ورودی نامعتبر

نحوه ی برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟(*)
ورودی نامعتبر

نام افردی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟
ورودی نامعتبر

نام فرد یا افرادیکه برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید؟
ورودی نامعتبر

آیاخدمت مورد نظرشمادرموعدمقررانجام شده است؟(*)
ورودی نامعتبر

جهت انجام کارتاکنون چند بارمراجعه نموده ایددرصورت تکرارمراجعه وعلت آن را ذکرفرمایید؟
ورودی نامعتبر

چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفاًآن را مرقوم فرمایید؟
ورودی نامعتبر

خدمات ارائه شده به جنابعالی را چگونه ارزیابی می کنید؟(*)
ورودی نامعتبر

تاچه حد محیط وامکانات اداری را جهت ارائه ی خدمات مطلوب به ارباب رجوع مناسب می بینید؟(*)
ورودی نامعتبر

درمجموع عملکردموردمراجعه در ارتباط با خدمات رسانی وپاسخگویی مناسب را چگونه ارزیابی می کنید؟(*)
ورودی نامعتبر

لطفاً نظرات وپیشنهادات خودرا برای اصلاح امور بنویسید:
ورودی نامعتبر

درصورت تمایل مشخصات خود را وارد نمایید. درصورت پرکردن مشخصات اگر نیاز به پاسخ باشد با شما تماس گرفته خواهد شد.
ورودی نامعتبر

پست الکترونیکی
ورودی نامعتبر

شماره تماس
ورودی نامعتبر

تاریخ تکمیل فرم
/ / ورودی نامعتبر

بازدید امروز51
بازدید دیروز698
بازدید هفته51
بازدید کل406995