كشت منداب به عنوان كود سبز، بر اصلاح خاكهاي شور وتوانمندسازي خاك و ايجاد بافت اسفنجي جهت ذخيره آبتأثیر شایان توجهی دارد.به منظور صرفه جويي در مصرف آب در محصولات زراعي و باغي و همچنين اصلاح خاكهاي تحت شرب آبهاي شور و خاكهاي داراي بافت سبك و سنگين، توسعه كشت منداب به عنوان كود سبز و برگرداندن آن به خاك ضمن تأمين كود مشابه كودهاي دامي عاري از بذور علفهاي هرز، زمينه­اي براي موفقيت در كشتهاي بعدي و اصلاح خاك و صرفه جويي در مصرف آب فراهم مي شود كه در اين راستا در سال جاري  در سطح 30 هكتار توزيع بذر منداب صورت گرفته است.