به منظور بررسي صرفه جويي در مصرف آب آبياري و مديريت آب زراعي در توليد محصولات به منظور تداوم كشت هاي زراعي عليرغم كمبود منابع آب و اثر بخشي مديريت مصرف آبكشت، كاشت پياز خوراكي به صورت نشايي در سطح 2000 متر مربع به صورت آزمايشي صورت گرفته است كه نتايج حاصله در مصرف آب و توليد مناسب در خرداد سال آينده قابل ملاحظه خواهد بود.