به استناد قانون بودجه سال 1397 کل کشور، چاههای کشاورزی از پراخت عوارض برق معاف شند.نظارت بر اجراي خط انتقال آب از محل اعتبارات ملي نظارت بر احداث استخر هاي ذخيره آب بخش خوسف از محل اعتبارات ملي معرفي متقاضيان احداث استخر ذخيره آب از محل تسهيلات بانك ملي-تشكيل پرونده و نظارتمعرفي متقاضيان اجراي خط انتقال آب از محل تسهيلات بانك ملي - تشكيلپرونده و نظارتتشكيل پرونده و معرفي متقاضيان احداث استخر . اجراي خط انتقال آب از محل تسهيلات فرمانداري تشكيل پرونده هاي آبياري تحت فشار و نظارت بر اجراي طرح ها تكميل و تشكيل پرونده هاي آبياري تحت فشار و معرفي به صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزان- بلاعوض تنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي خط انتقال آب براي سال مالي 90و ارسال به سازمان تنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي احداث كانال انتقال آب براي سال مالي 90و ارسال به سازمان تنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي مرمت قنوات براي سال مالي 90و ارسال به سازمانتنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي  استخر ذخيره آب - مجري بسيج تنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي  مرمت قنوات - مجري بسيج تنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي  مرمت قنوات و احداث استخر از محل محروميت زدايي -مجري بسيجبازديد و بررسي درخواست ها ( احداث استخر - كانال- لوله- قنات- ديوار ساحلي)اجراي طرح تجميع و تجهيز اراضي احداث جاده بين مزارعتشكيل تشكل بهره برداري بعد از عمليان تجميع حفر و تجهيز چاههاي كشاورزي - نظارت ( نزشت - فدشك)معررفي چاهها از محل تسهيلات جهت تجهيز و برقي شدنمكاتبه با شركت هاي طرف قرارداد مكاتبه با سازمان و جهاد خوسف انعقاد قرارداد با شركت هاي برنده در استعلام ( جهت اعتبارات ملي لوله و استخر)

 • مبارزه با سن
 • مبارزه با ملخ
 • مبارزه با موش
 • مبارزه بيولو‍يك با كرم گلوگاه انار
 • طرح خريد خدمت كارشناس
 • رديابي آفات و بيماريهاي قرنطينه داخلي و خارجي
 • نسب تله ها فرموني و مبارزه تلفيقي با آفات باغي
 • انجام طرح مبارزه با چوبخوار  و كف بري درختان
 • انجام طرح مبارزه با سنك عناب
 • انجام طرح مبارزه با زنگ زرشك
 • آزمايشات كاربرد سموم باغي و زراعي
 • انجام بازديدهاي شبكه هاي مراقبت
 • تهيه و توزيع بيش از 30 نوع اطلاعيه پيش آگاهي
 • كشت نمونه هاي گياهي جهت آسيب شناسي


بازدید امروز34
بازدید دیروز279
بازدید هفته34
بازدید کل70497