به   گزارش  روابط عمومی مدیرت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند:  مدیر جهاد کشاورزی بیرجند  اظهارداشت : با توجه به افزایش  روز افزون جمعیت، نیاز به محصولات کشاورزی باغی وهمچنین استفاده از گیاهان دارویی روزبه روز افزایش می یابد،  یکی از روشهای افزایش محصولات کشاورزی توسعه باغات دیم  در اراضی شیب دار و بند سارها است  که میتواند زمینه رونق تولید در بخش کشاورزی باشد.  وی ادامه داد:  اقلیم مناسب آب وهوایی منطقه وخاک غنی این اراضی را مستعد کاشت بسیاری از گونه های درختی مثل بادام ،انگور ، زیتون ،زرشک ، گل محمدی و گیاهان دارویی نموده وی خاطر نشان کرد: از مزایای  اجرای این طرح استفاده بهینه از روان آب های سطحی، مقابله با فرسایش خاک، حفظ واحیای منابع طبیعی  وجلوگیری از تصرف اراضی، کمک به معیشت بهره برداران، افزایش اشتغال برشمرد درادامه تاکید کرد: دراین شهرستان طی چند سال گذشته بیش از 50 هکتار دراراضی این منطقه بادام وزرشک کشت شده وبیش از16 هکتار نیز در سال زراعی جدید افزایش کشت دورقم مذکور داشتیم و با بیان این مطلب افزود: سال پیش برای پروژه فوق کلاسهای آموزش وترویجی لازم درخصوص نحوه صحیح کشت وایجاد سامانه های آبگیری  دردو دوره وهردوره 8 ساعت به میزان 80 نفرروز برای بهره برداران  برگزارگردید مدیرجهاد کشاورزی اعلام کرد: درسال جاری نیز با توجه به فاصله گذاری اجتماعی ورعایت موازین بهداشتی آموزشهای لازم به صورت مجازی درقالب پک آموزش انجام میگردد