به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند اظهارداشت: از سطح مزارع این شهرستان حدود 520 هکتاربه کشت گندم وجو آبی و420 هکتار به کشت گندم  و جو دیم اختصاص گردیده و همچنین براورد می شود 1560تن ازاین دومحصول توسط سه دستگاه کمباین برداشت گردد.

وی ادامه داد : باتوجه به بارند گی های خوبی که در سال زراعی امسال داشتیم کشت دیم از رونق خوبی برخوردار بوده و قیمت تضمینی گندم هرکیلو گندم معمولی حدود 25000 ریال می باشد که کشاورزان می توانند مازاد برنیاز گندم خود رابفروش برسانند واین مدیریت آمادگی کامل دارد  مراحل قانونی  خرید آن را انجام دهد ودر ضمن مشوق های حمایتی نیز برای تولید کنند گان دراین خصوص  درنظر گرفته شده این مقام مسئول افزود : باتوجه به شرایط جوی واقلیمی  خاصی که در این مناطق داریم اهمیت پوشش بیمه محصولات کشاورزی از اهمیت  ویژه ای برخورداراست و صندوق بیمه کشاورزی به عنوان چتر حمایتی ارزشمندی در این حوزه فعالیت دارد وی ادامه داد :  در سال جاری بیمه آتش سوزی محصول مزارع آبی ودیم به تعهدات بیمه  گزاراضافه شده که متقاضیان میتوانند جبران بخشی  از خسارات های وارده به محصولات تا قبل از برداشت آن که شامل آتش سوزی غیرعمد وصاعقه  می باشد بهرمند گردند ودرادامه تاکید کرد:کشاورزان وباغدارانی که تا سه سال متوالی خسارت محصولات باغی وزراعی دریافت نکرده باشند ازتخفیف 40 درصدی حق بیمه برخوردار می شوند  وافرادی  که الگوی کشت(تسطیح  اراضی ،استفاده از بذر مرغوب ،بهره برداری  از سیستم نوین آبیاری و.... ) را با هماهنگی این مدیریت رعایت کنند میتوانند مشمول 20 درصد تخفیف دردریافت بیمه نامه گردند.