به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی: براساس ارزیابی  مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی پیرامون "بالاترین عملکرد اقدام مثبت در ارتباطات مردمی" و همچنین"دیدارهای چهره به چهره مردمی"،حائز رتبه اول کشوری میان کلیه سازمان های جهاد کشاورزی کشور گردیده اند.