به گزارش اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: ایجاد مزارع تحقیقی تطبیقی با هدف شناسایی ارقام مناسب جو در محل دشت بجد ایجاد و 4  لاین  با ارقام  مختلف جو و با یک لاین جوی نصرت به عنوان شاهد در شاخصهای مختلف از قبیل تعداد سنبله، وزن هزار دانه، طول دوره رشد و ... مقایسه گردید .