علائم اولیه به صورت جارویی شدن ظاهر می شود که از محل یک جوانه چند تا شاخه رشد می کند ،  مشاهده گرد نارنجی رنگی پشت بر گها ودر نهایت سرخشکیدگی شاخه ها

قارچ عامل بیماری : puccina brachypodi

میزبانهای بیماری  : گراس های خانواده گرامینه -زرشک

علائم بیماری : علائم اولیه به صورت جارویی شدن ظاهر می شود که از محل یک جوانه چند تا شاخه رشد می کند ،  مشاهده گرد نارنجی رنگی پشت بر گها ودر نهایت سرخشکیدگی شاخه ها

نحوه انتقال بیماری  : انتقال اسپور قارچ توسط باد،ادوات ،انسان و........به درختچه زرشک صورت میگیرد .

به جهت انتقال سریع بیماری بایستی کنترل به موقع صورت گیر

خسارت :  بیماری به برگ و شاخه و میوه خسارت وارد می کندو به طور کلی باعث کاهش عملکرد می شود .

مبارزه به روش IPM علیه بیماری زنگ زرشک

  1. استفاده از كود پتاسه
  2. هرس و سوزاندن شاخه هاي آلوده
  3. جلوگيري از افزايش رطوبت باغ
  4. حذف علف ها ي زير درختچه هاي زرشك
  5. اجتناب از مصرف بیش از اندازه کود ازته
  6. مبارزه با گوشخیزک
  7. کاشت ارقام مقاوم
  8. ضد عفونی نمودن ادوات قبل و بعد از هرس
  9. عدم انتقال پاجوشهای زرشک از مناطق آلوده به زنگ زرشک

مبارزه شیمیایی : استفاده سموم قارچ کش سم تیلت به میزان 5/0لیتردر هکتار یا 5/1در هزار  یا اکسی کلرور مس