به گزارش اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: با توجه به درخواست مکرر متقاضایان به پرورش قارچ خوراکی و با عنایت به اینکه ایجاد کارگاه پرورش قارچ خانگی در سطح اشتغال خانگی نیاز به هزینه کرد نسبتا پایینی دارد و از طرفی خوشبختانه فروش این محصول از بازار خوبی برخوردار می باشد دوره پرورش قارچ خوراکی در روز پنجشنبه مورخ 98/9/7 در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید و شرکت کنندگان با اصول تولید این محصول آشنا  شدند.