به گزارش اداره آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان بیرجند: در راستای تولید محصول سالم و اخذ مجوز ایران گپ در مورخ 98/8/1 از محصول تولید سایت الگویی زرشک واقع در روستای مهموئی نمونه برداری  از محصول زرشک جهت ارسال به آزمایشگاه بررسی موارد مورد نیاز توسط نماینده شرکت بارزسی تاک انجام پذیرفت. در حاشیه این برنامه معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان،مدیریت محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان ، مشاور محترم رئیس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند حضور داشتند.