به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: در راستای برنامه ریزی مناسب به منظور اجرای طرح خرید تضمینی گندم با نرخ 17000 ریال به ازاء هر کیلو گرم ، در مورخ 98.2.24 جلسه ای بصورت ویدئو کنفرانس درمحل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید.