به استناد قانون بودجه سال 1397 کل کشور، چاههای کشاورزی از پراخت عوارض برق معاف شده اند