نظارت بر اجراي خط انتقال آب از محل اعتبارات ملي نظارت بر احداث استخر هاي ذخيره آب بخش خوسف از محل اعتبارات ملي معرفي متقاضيان احداث استخر ذخيره آب از محل تسهيلات بانك ملي-تشكيل پرونده و نظارتمعرفي متقاضيان اجراي خط انتقال آب از محل تسهيلات بانك ملي - تشكيلپرونده و نظارتتشكيل پرونده و معرفي متقاضيان احداث استخر . اجراي خط انتقال آب از محل تسهيلات فرمانداري تشكيل پرونده هاي آبياري تحت فشار و نظارت بر اجراي طرح ها تكميل و تشكيل پرونده هاي آبياري تحت فشار و معرفي به صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزان- بلاعوض تنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي خط انتقال آب براي سال مالي 90و ارسال به سازمان تنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي احداث كانال انتقال آب براي سال مالي 90و ارسال به سازمان تنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي مرمت قنوات براي سال مالي 90و ارسال به سازمانتنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي  استخر ذخيره آب - مجري بسيج تنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي  مرمت قنوات - مجري بسيج تنظيم ليست پيشنهادي پروژه هاي  مرمت قنوات و احداث استخر از محل محروميت زدايي -مجري بسيجبازديد و بررسي درخواست ها ( احداث استخر - كانال- لوله- قنات- ديوار ساحلي)اجراي طرح تجميع و تجهيز اراضي احداث جاده بين مزارعتشكيل تشكل بهره برداري بعد از عمليان تجميع حفر و تجهيز چاههاي كشاورزي - نظارت ( نزشت - فدشك)معررفي چاهها از محل تسهيلات جهت تجهيز و برقي شدنمكاتبه با شركت هاي طرف قرارداد مكاتبه با سازمان و جهاد خوسف انعقاد قرارداد با شركت هاي برنده در استعلام ( جهت اعتبارات ملي لوله و استخر)