ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم(داخلی)
 1 غلامرضا وارسته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 05632214860
2 حسن عباسی معاون فنی 162
3 مهدی جعفری رئیس اداره فنی و زیر بنایی 164
4 سید مهدی خبیری رئیس اداره بهبود تولیدات گیاهی 130
5 بهروز بصیرت رئیس اداره امور اراضی 161
6 مرتضی اسداللهی رئیس اداره امور تولیدات دامی 144
5 محمد ابراهیم مصطفایی درمیان رئیس اداره آموزش و ترویج کشاورزی 163
6 علی ایزدی نوغاب مسئول امور مالی 155
7 حسین طبیعی مسئول طرح و برنامه 117
8 سید حسین خوشرو مسئول امور اداری 112