• مبارزه با سن
 • مبارزه با ملخ
 • مبارزه با موش
 • مبارزه بيولو‍يك با كرم گلوگاه انار
 • طرح خريد خدمت كارشناس
 • رديابي آفات و بيماريهاي قرنطينه داخلي و خارجي
 • نسب تله ها فرموني و مبارزه تلفيقي با آفات باغي
 • انجام طرح مبارزه با چوبخوار  و كف بري درختان
 • انجام طرح مبارزه با سنك عناب
 • انجام طرح مبارزه با زنگ زرشك
 • آزمايشات كاربرد سموم باغي و زراعي
 • انجام بازديدهاي شبكه هاي مراقبت
 • تهيه و توزيع بيش از 30 نوع اطلاعيه پيش آگاهي
 • كشت نمونه هاي گياهي جهت آسيب شناسي