• بهبود و بهسازی باغات قدیمی و اصلاح ساختار ( تغییر ارقام ، هرس پیوند )
  • مشاركت در احداث باغات سازگاری و الگویی ...
  • تغذیه بهینه باغات
  •  نظارت و مشاركت در نگهداری باغات
  •  اجرای طرح طوبی
  • ایجاد مجتمع های گلخانه ای
  •  توزیع نهال های سالم و مورد تایید