·         اجراي پروژه هاي ابلاغ شده طرح ها ي اجرايي  افزايش توليد محصولات زراعي

·         جمع آوري اطلاعات و آمار محصولات زراعي و ارسال گزارشات طرحهاي اجرايي به مديريت زراعت

·         مشاوره جهت شناسايي مشكلات زراعي حادث شده و ارائه توصيه هاي فني و زراعي

·         تفسير نتايج آزمون آب و خاك در راستاي مصرف بهينه كودهاي شيميايي و افزايش كمي و كيفي عملكرد

·           برآورد نهاده هاي مورد نياز و پيگيري تامين و تدارك آنها و هماهنگي با عاملين توزيع

·         پيگيري انجام امور بيمه محصولات زراعي و بيمه  تامين اجتماعي كارگران كشاورزي

·         هماهنگي و همكاري دراجراي برنامه هاي آموزشي و ترويجي

·         بكارگيري و نظارت بر فعاليت كارشناسان ناظر و شركت هاي خدمات مشاوره اي و مهندسي