به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی بیرجند، طی گزارشات ارسالی " مردمی" تاکنون 500 گزارش تلفنی, پیامکی و... در جهاد کشاورزی بیرجند  تماس های مردمی ثبت گردیده و در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان مرتبط موضوع به محل گزارش اعزام و در صورت مشاهده هرگونه  تخلف پرونده ثبت و به مراجع قانونی ارسال می گردد.