به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بیرجند، با شروع گشت بازرسی " همیاران بازار" امروز مورخ 1401/01/29 محموله شکر تنظیم بازار به میزان 2 تن و 600 کیلوگرم با همکاری تعزیرات حکومتی کشف، ثبت و ضبط شد.