به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی بیرجند، طی بازرسی به عمل آمده از واحد های صنفی در سطح شهرستان بیرجند، به میزان 250 کیلوگرم شکر تنظیم بازار از یک واحد خواربار فروشی کشف شد که در مورخ شنبه 1401/01/27 صورت جلسه و باحضور پلیس امنیت اقتصادی  کشف و توقیف گردید.