به گزارش روابط عمومی مدیریت بیرجند، با وجود گشت رصد و پایش بازار " همیاران بازار" از یک کارگاه آبنبات ریزی در بیرجند، شکر تنظیم بازار در بسته بندی های یک کیلو گرمی جمعاً به وزن یک تن و سیصد کیلو گرم با حضور پلیس امنیت اقتصادی بیرجند صورتجلسه و شکرهای موجود در کارگاه ثبت و ضبط شد.