به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی بیرجند، توزیع گوشت گوسفندی و گوساله منجمد از چهارشنبه مورخ 1401/01/24 در بازار روز غفاری و پاسداران آغاز شده است و همچنان در روز های آتی ادامه دارد.

قیمت گوشت گوسفندی به شرح ذیل است:  ران باقیمت 950/000ریال
سردست 850/000ریال
گردن 780/750ریال
قلوه گاه 550/000 ریال قیمت گوشت گوساله به شرح ذیل است:
ران: 1/050/000 ریال
سردست: 950/000 ریال
راسته: 1/050/000 ریال
گردن: 950/000 ریال
قلوه گاه: 755/000 ریال