به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: در مورخ ۱۴۰۰.۲.۲۵ ریاست محترم سازمان و نماینده محترم ولی فقیه و مدیر محترم شهرستان بیرجند  از طرحهای استخر ذخیره آب، آبیاری تحت فشار، خط انتقال لوله ،پرورش ماهی ،مکانیزاسیون کشاورزی و کاشت گیاهان دارویی در  دشت فورجان دهستان شاخنات شهرستان بیرجند بازدید نمودند.