به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند: با توجه به اینکه پایه و اساس احداث یک باغ فنی و خوب انتخاب نهال سالم و با اصالت می باشد.

به جهت قرار داشتن در فصل کاشت نهال های مثمر و نظارت بیشتر بر فروشندگان نهال شهرستان، پیرو مصوبات صورتجلسه کمیته فنی نهال شهرستان مورخ 98/11/6 ، به روال هر ساله و در ادامه بازدیدهای انجام شده توسط دستگاههای ذیربط بصورت جداگانه، بازدید گروهی اعضاء کمیته مذکور از محلهای فروش نهال در سطح شهرستان بیرجند در مورخ 98/12/7 جهت بررسی وضعیت اصالت، سلامت و چگونگی نحوه فروش نهال انجام گرفت؛ و ضمن بررسی مواردی که فروشندگان باید رعایت کنند مجددا نیز بر رعایت نکات فنی تاکید گردید.

در ادامه بازدید از محلهای فروش نیز بنا بر گزارش انجام گرفته، از محل چهارشنبه بازار شهرستان بازدید و نهال های شخصی که بصورت سیار و بدون مجوز اقدام به فروش نهال نموده بود، جمع آوری و مداراک نامبرده توسط شهرداری ضبط گردید.

همچنین مقرر گردید پیرو دعوتنامه شماره 201933 مورخ 98/12/5 مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بیرجند با موضوع تاریخ های بازدید گروهی، باتوجه به موارد بهداشتی تاکید شده توسط وزارت بهداشت، زمان بعدی بازدید از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی گردد.