به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهستان بیرجند: گردهمایی ارگان صندوق های اعتبارت خرد زنان روستایی با هدف آشنایی با اصول حسابداری و نحوه تکمیل دفاتر مالی صندوق ها مورخ  97/10/30 در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان بیرجند برگزار گردید.