پیام های ترویجی امور قنوات

آيا ميدانيد كه چه طوري  ميتوان با اندك تدبيري جلوي ضرر و زيان سنگيني را در قنوات بگيريد

1- با سربند و ته بند نمودن میله چاه ها و خاکریزی به ارتفاع حدود یک متر روی ته بند مانع ازسیل خوردگی قنوات ازمیله چاه ها گرد يم .

2- با احداث نقول (موانع احداثی درمسیرسوقه قنات) مانع  از گسترش سیل خوردگی به قسمت های پایین دست وبالادست قنات میتوان گردید.

3- درصورت دارابودن قنات ازشیب مناسب بالوله گذاری مناسب وصحیح مانع ازپرت آب درسوقه هاي قنات می توان گردید.

4-به هنگام كول گذاري با شفته ریزی صحیح وباکیفیت درمحلهای غیرآبده پشت کولهای قنات،باعث افزایش طول زمان بهره وری وعمرمناسب کاراحیاومرمت قنات میتوان گرديد.

- آیامی دانید هیچگونه اعتباردولتی برای موارد ذیل تخصیص نمی یابد؟

1- تخلیه بارسیل(لایروبی) قنوات سیل خورده

2- لایروی قنوات به هرعنوان دیگر

3- شیب برداری(کف شکنی)قنوات که فی نفسه بدون اخذ مجوز اداره امورآب شهرستان ممنوع می باشد.

4- حفرسوقه(ازانتهای سوقه موجود)که اصطلاحاً پیشکارگفته می شود بدون اخذمجوز ازاداره امورآب شهرستان ممنوع می باشد.

5- قنواتی که  به هر دلیل دو  سال  آب  قنات  جاری  نباشند جهت هر گونه  کار مالکین  می بایست نسبت به اخذمجوزازاداره امورآب شهرستان اقدام لازم معمول فرمایند.

6- لوله گذاري داخل قنوات