جناب آقای محمدعلی محمدی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند

تلفن مستقیم: 32214862